Donate (Farsi) - Lions Gate Hospital Foundation

کمک به تغییر مراقبت بهتر در نورت شور

بنیاد بیمارستان لاینزگیت با کمک مالی شما پول جمع آوری می کند که به بودجه عمومی اضافه کند برای بهبود بهتر
سرویسهای بهداشتی و اجتماعی.

با تشکر از مخیرین که با کمک مالی اشان باعث می شوند که ما بتوانیم به بودجه دولتی اضافه کنیم و قادر باشیم
سرویسهائی که امروزه اجتماع احتیاج دارد فراهم کنیم.

خیریه هائی که می رسد کمک می کند که با اعتماد به همه افراد چه از نوزادان و چه از اشخاص مسن از بهترین و
تازه ترین سرویس های طبی و تشخیص در اختیار مریضها گذاشته شود.

هر کمک مالی که شما هدیه کنید خرج بهتر کردن سرویسها برای مریضها می شود.

بیشتر اطلاعات در وب سایت گوگل )Google( به فارسی ترجمه شده بهر حال، اگر بخواهید کمک مالی
به بنیاد بکنید، در وب سایت ترجمه فارسی وجود ندارد، ولی شما می توانید از دو طریق کمک مالی خود را
به بنیاد بدهید:

1- شما می توانید تصویر ذیل را با ترجمه فارسی استفاده کنید.

2- شما می توانید با فرستادن یک ایمیل )Email( به بنیاد از قصد خود ما را با اطلاع نمائید. به محض رسید پیغام یکی
از کارمندان فارسی زبان با شما تماس می گیرد.

با تشکر فراوان

…………………………………………………………:آدرس
…………………………………..:اسم: ……………………………….. فامیل
…………………………………………………………:ایمیل
………………………………………………..:تلفن
…………………………………………………………:آدرس
………………………………………………..:شهر
…………………………………..:کد پستی …………………………………..:استان
………………………………………………..:طریقه پرداخت
………………………………………………..:اسم روی کارت
………………………………………………..:شماره کارت
…………………………………..:تاریخ خاتمه: ماه …………………………………..:سال
………………………………………………..:شماره پشت کارت

Donate Today